Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, e-mail: 1lo.dabrowa@gmail.com;
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@lo-dabrowa.tarnow.pl lub pisemnie na adres administratora , telefonicznie: 14 642-23-94;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, realizacji umów zawieranych przez administratora z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz placówki, oraz ustawowych administratora;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Pani/Pana osobowych oraz danych dzieci jest:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w związku z np. udziałem dzieci w konkursach, turniejach, zajęciach dodatkowych, wycieczkach, przetwarzaniem wizerunku,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ustawą Prawo oświatowe, ustawą o systemie oświaty oraz ustawą o systemie informacji oświatowej, ustawą Kodeks Pracy, ustawą Karta Nauczyciela;
 1. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa;
 2. Dane przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. Instrukcja Kancelaryjna);
 3. Posiadają Państwo prawo do:
  a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a)- informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  c) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 4. W przypadku zgody, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku umów, podanie danych jest konieczne dla zawarcia umowy. Jeżeli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami, np. nieprzyznanie świadczenia itd.;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast nie podlegają profilowaniu.