Statut szkoły

ZMIANY W STATUCIE

W statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej wprowadza się następujące zmiany, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26 sierpnia 2022 roku:

 • § 3 ust 2 pkt. 1 uchyla się w całości;
 • § 47 ust 3 otrzymuje brzmienie:

Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych  
z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego rodzicom.

 • § 47 ust 4 otrzymuje brzmienie:

O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uczeń jest informowany ustnie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne na 2 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

 • § 47 ust 5 otrzymuje brzmienie:

O przewidywanej rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń jest informowany ustnie przez wychowawcę na 2 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

 • § 47 ust 6 otrzymuje brzmienie:

O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania rodzice ucznia  
są informowani przez wychowawcę na 2 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

 • 47 ust 7 otrzymuje brzmienie:

Informacje o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania są przekazywane na podstawie sporządzonego przez wychowawcę wykazu ocen podczas spotkania z rodzicem lub za pośrednictwem ucznia.

 • § 47 ust 8 otrzymuje brzmienie:

Informacje, o których mowa w ust. 2, ust. 4 i ust. 5 uznaje się za przekazane, jeżeli wychowawca przesłał wiadomość o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych przez dziennik elektroniczny – w przypadku, gdy rodzic podał adres poczty elektronicznej. 

 • § 51 ust 6 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, teście lub innej pisemnej formie kontroli jest on zobowiązany do napisania ich na najbliższej lekcji.

 • § 53 ust 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

uzyskanie przez ucznia frekwencji z danego przedmiotu na poziomie co najmniej 75%. 

 • w § 63 ust 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

nagrody za wysoką frekwencję, które przyznawane są zgodnie z Programem Poprawy Frekwencji na trzy lata szkolne od 2022/2023 do 2024/2025.

 • w § 64 po ust 12  dodaje się ust.13 w brzmieniu:

Konsekwencje posiadania niskiej frekwencji uwzględniane są zgodnie z Programem Poprawy Frekwencji na trzy lata szkolne od 22022/2023 do 2024/2025. 

 • w § 64 po ust 12  dodaje się ust.14 w brzmieniu:

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole w danym okresie uczeń otrzymuje karę z wpisem do dziennika: 

ostrzeżenie wychowawcy – 1 godzina nieusprawiedliwiona (brak możliwości uzyskania oceny z zachowania wyższej niż dobre zgodnie ze statutem);
upomnienie wychowawcy – 9 godzin nieusprawiedliwionych (brak możliwości uzyskania oceny z zachowania wyższej niż poprawne zgodnie ze statutem); 
nagana wychowawcy – 17 godzin nieusprawiedliwionych (brak możliwości uzyskania oceny z zachowania wyższej niż nieodpowiednie zgodnie ze statutem); 
zawieszenie prawa do wycieczki lub organizowania i uczestnictwa w imprezach szkolnych na terenie Szkoły i poza nią – 25 godzin nieusprawiedliwionych; 
upomnienie Dyrektora – 50 godzin nieusprawiedliwionych; 
nagana Dyrektora – 100 godzin nieusprawiedliwionych.

Rozdział 9 uchyla się w całości.

W statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej wprowadza się następujące zmiany, zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2022 roku:

 • § 10 ust 14 otrzymuje brzmienie:

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
 2. w szkole i placówce należy trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 3. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • w § 10 po ust 14 dodaje się ust.14a w brzmieniu:

Do zadań pedagoga specjalnego w szczególności:

 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 1. rekomendowaniu Dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu Szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079);
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 • współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w rozporządzeniu, czyli:
 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.”

 

 • w § 10 po ust 14a dodaje się ust.14b w brzmieniu:

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • obejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • w § 24 po ust 7 dodaje się ust 8 w brzmieniu:

Zasady przejścia na nauczenie zdalne i zasady organizacji określa rozdział 9 statutu (zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni organizowane są dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zwanym dalej „nauczaniem zdalnym”)

 • § 34 ust 5 otrzymuje brzmienie:

Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej książek, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje nauczyciel bibliotekarz, po otrzymaniu akceptacji Dyrektora.

 • § 35 ust 1 otrzymuje brzmienie:

W Szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego oraz psychologa, można również zatrudnić logopedę oraz terapeutę.

 • § 35 ust 4 otrzymuje brzmienie:

Do zadań pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego, oprócz zadań wymienionych w ust. 2, 5 i 7, należy:

 • udzielanie porad i konsultacji;
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
 • organizacja lub współorganizacja z Dyrektorem szkoleń dla nauczycieli i rodziców, mających na celu pedagogizację w ramach spójnej linii wychowawczej;
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych;
 • prowadzenie konkursów profilaktycznych, współorganizacja warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez przedstawicieli instytucji wspierających Szkołę.
 • § 35 dodaje się ustęp 5:

Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

 • prowadzenie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;  
 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
 • określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologię informacyjno – komunikacyjną, odpowiednią ze względu na indywidulane potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;  
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  
 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły; 
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;
 4. doborze metod, form, kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
 • współpraca z innymi podmiotami.
 • § 35 dodaje się ustęp 6:

Zadania pedagoga specjalnego w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 10 ust. 14. 

 • § 35 dodaje się ustęp 7:

Do zadań psychologa szkolnego należy: 

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Szkoły;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku, szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 • § 35  dodaje się ustęp 8:

Zadania psychologa szkolnego  w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 10 ust. 14.

 • § 39  ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

W Szkole zatrudnia się: 

 • głównego księgowego; 
 • sekretarza szkoły; 
 • specjalistę; 
 • sprzątaczki; 
 • woźnego; 
 • pracownika/robotnika gospodarczego. 
 • § 39 ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

Do zakresu zadań robotnika/pracownika gospodarczego należy:

 • zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;
 • zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu;
 • wykonywanie drobnych, bieżących napraw;
 • utrzymanie w czystości w budynku i wokół budynku Szkoły;
 • utrzymywanie w czystości zieleńców wokół budynku (odchwaszczanie, przycinanie);
 • przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz dyscypliny pracy;
 • umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkowania;
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • utrzymanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy;
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy.
 • § 39 ustęp 9 otrzymuje brzmienie:

Szczegółowy przydział zadań opracowuje Dyrektor.

 • § 39 dodaje się ustęp 10:

Do zakresu zadań pracowników wymienionych w ust. 3 – 8 w zakresie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę należy: 

 • przestrzeganie zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych; 
 • rzetelne wykonywanie zadań, które mają wpływ na bezpieczeństwo uczniów. 
 • § 49 dodaje się ustęp 3a:

Dopuszcza się stosowanie innych zapisów określonych w przedmiotowych zasadach oceniania z danych zajęć edukacyjnych mających charakter informacyjny.

Wprowadza się Rozdział 9.

Zasady przejścia  na nauczenie zdalne i zasady organizacji pracy szkoły w trakcie nauczania zdalnego

 • § 69
 1. Zajęcia w szkole mogą zostać zwieszone na czas określony zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.  
 2. W przypadku zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni organizowane są dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zwanym dalej „nauczaniem zdalnym”. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odstąpić od nauczania zdalnego, na podstawie art. 125a ust. 5 ustawy Prawo oświatowe. 
 • § 70
 1. Realizacja treści programowych, przy nauczaniu zdalnym,  w tym przekazywanie treści edukacyjnych, zadań, testów i  ćwiczeń fizycznych oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej wraz z kalendarzem działań odbywa się w formie nauczania zdalnego poprzez platformę Microsoft Teams. Ponadto nauczyciel może komunikować się z uczniami w inny wybrany przez siebie sposób w uzgodnieniu z grupą uczniów. 
 2. Nauczyciele zobowiązani są dostosować ilość przesyłanych materiałów do możliwości uczniów i ustalonego tygodniowego limitu wymaganych treści, uwzględniając w szczególności: 
 • równomierne obciążenie uczniów; 
 • możliwości psychofizyczne  uczniów; 
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki.
 1. W przypadku braku możliwości realizacji programu w dotychczasowej formie, nauczyciele w ramach pracy zespołów przedmiotowych są zobowiązani dostosować program nauczania do obecnej sytuacji i możliwości uczniów  w formie pisemnej i przekazanie tych zmian Dyrektorowi Szkoły. 
 2. Zlecając prace samodzielne, nauczyciel będzie brał pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów. Czas na realizację pracy będzie proporcjonalny do wysiłku, jaki uczeń musi włożyć w jej wykonanie. 
 3. Nauczyciel pracujący zdalnie musi pamiętać o zachowaniu zasad higieny pracy ucznia. Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach on-line. Uczniowie powinni korzystać również z podręczników oraz zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.
 4. W trakcie nauczania zdalnego wychowawcy klas monitorują aktywność uczniów.
 • § 71
 1. Każdy rodzic może konsultować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika elektronicznego i mailowo. Nauczyciel odpowiada wtedy w ciągu 48 godzin. W razie kontaktu telefonicznego rodzic może kontaktować się w godzinach 8.00 – 15.00. 
 2. W przypadku zgłoszenia Dyrektorowi szkoły lub wychowawcy klasy przez rodzica problemu z dostępem do Internetu, a co za tym idzie problemem z uczestnictwem w zajęciach, rodzic kontaktuje się telefonicznie z wychowawcą klasy.
 • § 72

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna odbywa się telefonicznie oraz poprzez materiały edukacyjne umieszczane na stronie internetowej szkoły, w godzinach pracy pedagoga. Istnieje możliwość spotkania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  

 • § 73

Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem, wypożyczanie i oddawanie książek następuje po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i ustaleniu terminu spotkania.  

 • § 74

Organizacja pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego przedstawia się następująco:

 • zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji;
 • każda lekcja rozpoczyna się zgodnie z planem lekcji;
 • uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej;
 • przekaz na żywo podczas lekcji on-line trwa co najmniej 30 minut, na pozostałej części lekcji nauczyciel jest do dyspozycji uczniów;
 • frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy w e-dzienniku jako „nz” – nauczanie zdalne obecny lub „-” nauczanie zdalne nieobecny;
 • biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem;
 • uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych, by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, zgłaszają problemy wychowawcy, dla tych osób ustala się inną formę realizacji zajęć edukacyjnych;
 • Dyrektor może wyrazić zgodę na pracę zdalną nauczyciela z domu pod warunkiem, że pracownik dysponuje odpowiednim sprzętem, łączem i zapleczem oraz złoży stosowne oświadczenie i wniosek do Dyrektora;
 • w czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.