Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego

Działania przedświąteczne Szkolnego Klubu Wolontariatu

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.” Jan Paweł II W ostatnim czasie Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził wiele ...
Czytaj Dalej

Projekt renowacji figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie Dolnej

W ostatnich dniach zakończono prace przy konserwacji figury Św. Jana Nepomucena w Nieczajnie Dolnej, będącej ważnym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego i religijnego. Figura ...
Czytaj Dalej

Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza zakończył obchody 100-lecia istnienia naszej szkoły

Niedzielny koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dyrygenturą Krzysztofa Madziara i ze znakomitymi solistami: Natalią Zabrzeską – Borowiec i Wacławem ...
Czytaj Dalej

Zasadzenie „Dębu Stulecia”

26 października uroczyście został posadzony „Dąb Stulecia” podarowany społeczności szkolnej w czasie gali jubileuszowej przez Pana Wiesława Krajewskiego – Posła ...
Czytaj Dalej

Jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

23 października odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, które rozpoczęto uroczystą mszą ...
Czytaj Dalej

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym I LO zapraszają serdecznie na galę jubileuszową z okazji 100-lecia szkoły

Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają serdecznie na galę jubileuszową z ...
Czytaj Dalej

Promocja publikacji pt. Z historią ku przyszłości. 100 lat dąbrowskiego „Ogólniaka”

24 września w Dąbrowskim Domu Kultury wspólnie z zaproszonymi gośćmi świętowaliśmy wydanie publikacji pt. Z historią ku przyszłości. 100 lat ...
Czytaj Dalej

Konkurs literacki „Kapsuła czasu”

Droga Uczennico, Drogi Uczniu !!! Biblioteka szkolna oraz nauczyciele języka polskiego mają przyjemność zaprosić Cię do wzięcia udziału w konkursie ...
Czytaj Dalej

Panel dyskusyjny „Edukacja kiedyś, dziś i jutro”

15 czerwca w DDK odbył się panel dyskusyjny „Edukacja kiedyś, dziś i jutro”, który zorganizowany został w ramach obchodów jubileuszu ...
Czytaj Dalej

Projekt „Zielona strefa aktywności międzylekcyjnej“

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ, ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI      przedstawia Projekt „ Zielona strefa aktywności międzylekcyjnej“ Już od jakiegoś czasu nasi ...
Czytaj Dalej

Jak dołączyć do Stowarzyszenia?

Pewnie zastanawiasz się jak do nas dołączyć?

Wystarczy wypełnić niżej prezentowaną deklarację członkowską 

>> POBIERZ <<

Należy przesłać ją na adres stowarzyszenia lub dostarczyć osobiście do naszej siedziby.

Skan podpisanej deklaracji można przesłać na adres mailowy: stowarzyszenie.lo.dt@gmail.com.

S T A T U T

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach nie zarobkowych, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.2001.79.855.- tekst jednolity z późn. zm.) mającym na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.
§ 2
Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu STOWARZYSZENIEM.

§ 3
1. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dąbrowa Tarnowska.
§ 4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5
Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej a w szczególności:

1. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia.
2. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
3. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych wychowanków oraz uczniów szkoły.
4. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły.
5. Propagowanie osiągnięć dorobku szkoły.
6. Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków.

§ 6
Stowarzyszenie realizując swoje cele będzie w szczególności:
1. Zrzeszać osoby fizyczne i prawne akceptujące program Stowarzyszenia
2. Tworzyć zespoły, komisje i sekcje problemowe,
3. Współdziałać z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-politycznymi i zawodowymi,
4. Nawiązywać i utrzymywać kontakty z instytucjami, placówkami organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
5. Współdziałać z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny szkoły.
6. Dokumentować przeszłość i współczesność szkoły,
7. Prowadzić działalność wydawniczą
8. Organizować i współorganizować imprezy naukowe, kulturalne i rozrywkowe.
9. Fundować nagrody działaczom oraz laureatom organizowanych imprez,
10. Inicjować i realizować różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły,
11. Prowadzić działalność gospodarczą,
12. Inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru szkoły.

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, wyrażająca wolę współudziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec mający miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pragnący wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, którego deklaracja została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 9
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
3. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. Korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez statut Stowarzyszenia i jego władze.
5. Uzyskiwać od zarządu informację dotyczące działalności gospodarczej Stowarzyszenia i wyników finansowych.
§ 10
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju Szkoły lub dla rozwoju realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za zgodą osoby uhonorowanej.
§ 11
1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
2. Członek honorowy ma prawo do nie płacenia składek członkowskich.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością stowarzyszenia i wyrażająca gotowość udzielania mu pomocy merytorycznej i materialnej.
2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 13
Członek wspierający ma prawo :
1. Udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz naradach i zebraniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe,
2. Brać udział we wszelkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
3. Członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
§ 14
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszeń
2. Realizować cele Stowarzyszenia,
3. Brać udział w pracach Stowarzyszenia,
4. Regularnie płacić składki członkowskie,
5. Przyczynić się do powiększenia duchowego i materialnego dorobku Stowarzyszenia.
§ 15
Utrata członkostwa następuje przez:
1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi Stowarzyszenia;
zgłoszenie wystąpienia nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich,
2. Skreślenie z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez okres sześciu miesięcy – mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie statutu lub inny czyn godzący w cele Stowarzyszenia w szczególności za prowadzenie działalności konkurencyjnej względem Stowarzyszenia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 17
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Władze Stowarzyszenia wymienione w §16 pkt.2-3 wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym. Walne zebranie może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

WALNE ZEBRANIE
§ 18
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się w formie walnego Zebrania Członków.

§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie i zmiana statutu ,
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej
3. Udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Zarządu, w tym prezesa Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
5. Dokonywanie na wniosek prezesa Zarządu zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia spośród członków Zarządu dwóch wiceprezesów, sekretarza i
skarbnika,
6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Stowarzyszenia,
7. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
8. Nadawanie godności członka honorowego,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich i terminach ich płatności.
10. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,
11. Podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu lub wymagających – z uwagi na szczególną ważność – przejawu woli całego Stowarzyszenia.
§ 20
W Walnym zebraniu udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym,
2. Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby członków w wyznaczonym terminie(po upływie 30 minut), walne zebranie będzie ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 22
1. Walne Zebranie wyborcze odbywa się raz na 3 lata po upływie kadencji władz Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu bilansu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie co najmniej na 2 tygodnie przed oznaczonym terminem jego odbycia.
§ 23
Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane:
– z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej
– na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien określać porządek obrad

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 25
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem.
§ 26
1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów , sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd ma prawo dołączyć do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu wybranego przez walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
§ 28
Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. Urzeczywistnienie statutowych celów Stowarzyszenia,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu ,
5. W zależności od potrzeb tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych,
6. Przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetów Stowarzyszenia oraz kierowanie ich realizacją,
7. Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
8. Przyjmowanie członków zwyczajnych, członków zwyczajnych będących cudzoziemcami oraz członków wspierających,
9. Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,
10. Przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych,
11. Zwoływanie Walnego Zebrania,
12. Wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo dołączać do swego grona nowych członków w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Komisji wybranej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia
3. Komisja rewizyjna wybiera swego przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 30
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt prac Stowarzyszenia. Do jej kompetencji należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności.
2. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli.
3. Składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
4. Występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania zarządu względnie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
§ 31
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy :
1.Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2.Prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zebrania w razie stwierdzenia naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd.
3.Zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutowo.
4.Występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
5. Składanie na walnym zebraniu wniosków o uchwalenie absolutorium władzą Stowarzyszenia.
§ 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
§ 33
Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej może określić regulamin uchwalony przez tę władzę – zatwierdzony przez walne zebranie.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 34
1. Majątek powstaje ze:
a) składek członkowskich
b) darowizn, spadków, zapisów
c) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
d) dochodów z mienia Stowarzyszenia
e) z ofiarności publicznej,
f) środków zewnętrznych pochodzących od podmiotów publicznych.
2. Składka członkowska jest płatna co 6 miesięcy z góry .
3. Majątek i dochody Stowarzyszenia służą finansowaniu celów i zadań Stowarzyszenia i pokrywania kosztów jego działalności.
4. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.
§ 35
Za swoje zobowiązania Stowarzyszenia odpowiada całym swoim majątkiem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu z własnej inicjatywy lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub orzeczenia Sądu
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub likwidator ustalony przez Sąd.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia musi być przeznaczony na cele działalności statutowej tj. dobroczynnej, charytatywnej, oświatowej lub kulturalnej.

§ 37
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

§ 38
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

Uchwała nr 1
w sprawie powołania stowarzyszenia

Zebrani w dniu 7 września 2015 r. w ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenia Przyjaciół
i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
przy ulicy J. Piłsudskiego 44 .

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.