Dokumenty rekrutacyjne

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły /uczniów podanych w kwestionariuszu osobowym przez
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

• Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
• podanie danych (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane rodziców/opiekunów: imiona, nazwiska, dane kontaktowe) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i wymagane przepisami prawa oświatowego;
• podane dane będą przetwarzane na podstawie aktualnych przepisów prawa o ochronie danych osobowych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 );
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
• kontakt z inspektorem ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej odbywa się za pomocą poczty elektronicznej: iodo@lo-dabrowa.tarnow.pl;
• dane osobowe kandydatów przyjętych do szkoły/uczniów będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie o systemie oświaty;
• dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły będą przechowywane przez okres określony w przepisach o archiwizacji;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
• odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskiwania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że na terenie placówki działa monitoring, który ma na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i uczniów oraz ochronę mienia.

Pliki do pobrania 

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

– Podanie do szkoły

Podanie_o_przyjęcie_do_ILO  dokument w formacie pdf
Podanie_o_przyjęcie_do_ILO dokument programu Word do pobrania

– Formularz wyboru profilu   

Wybór_rozszerzeń dokument w formacie pdf
Wybór_rozszerzeń dokument programu Word do pobrania

– Kwestionariusz osobowy   

Kwestionariusz_ucznia dokument w formacie pdf
Kwestionariusz_ucznia dokument programu Word do pobrania

– Klauzula informacyjna   

Klauzula_informacyjna dokument w formacie pdf
Klauzula_informacyjna dokument programu Word do pobrania

– Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka   

Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku_dziecka dokument w formacie pdf
Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku_dziecka dokument programu Word do pobrania

– Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  

Oświadczenie_o_samotnym_wychowaniu_dziecka dokument w formacie pdf
Oświadczenie_o_samotnym_wychowaniu_dziecka dokument programu Word do pobrania

– Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii  

Oświadczenie_w_sprawie_uczęszczania_na_lekcje_religii dokument w formacie pdf
Oświadczenie_w_sprawie_uczęszczania_na_lekcje_religii dokument programu Word do pobrania

Dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:

– Podanie do szkoły 

Podanie_o_przyjęcie_do_LO_dla_dorosłych dokument w formacie pdf
Podanie_o_przyjęcie_do_LO_dla_dorosłych dokument programu Word do pobrania

– Kwestionariusz osobowy  

Kwestionariusz_ucznia_LO_dla_dorosłych dokument w formacie pdf
Kwestionariusz_ucznia_LO_dla_dorosłych dokument programu Word do pobrania