Search
Close this search box.

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji ILO 2024-2025

Z regulaminu:

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe):
 • wniosek o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 1) w sekretariacie szkoły w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej),
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej),
 • pisemną zgodę rodzica na udział w próbach sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy mundurowej OPW, (załącznik nr 2);
 • pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie do klasy mundurowej (załącznik nr 3);
 • orzeczenie lekarskie (w klasie mundurowej);
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 5 ust. 7, 8 Regulaminu Rekrutacji.
 1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej I LO są: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Należy również dostarczyć:

 • dwie fotografie, w tym jedną w wersji elektronicznej wysłaną na adres e-mail: legitymacja@lo-dabrowa-tarnowska.pl (zdjęcie opisane imieniem i nazwiskiem, w e-mailu należy podać: imię i nazwisko, imię ojca oraz wybrany oddział, np. Jan Kowalski, syn Adama, oddział: j. polski – biologia – j. angielski).
 • kartę informacyjną,
 • oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o woli nauczania religii / etyki.

 

Ewentualnie:

 • oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • kserokopię opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • inne dokumenty wskazane szczegółowo w regulaminie.

 

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Dokumenty rekrutacyjne.

 1. Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe.
 3. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
 4. Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to: język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski.
 5. Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 6. Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów.

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content