Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji ILO 2023-2024

Z regulaminu:

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe):
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzoną kopię oryginału),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminów,
 • dwa zdjęcia,
 • podanie wraz z kwestionariuszem.


ewentualnie:

 • oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • kserokopię opinii Poradni Psychologioczno Pedagogicznej,
 • kserokopię orzeczenia kształcenia specjalnym,
 • inne dokumenty wskazane szczegółowo w regulaminie.

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

 1. Liceum nie przeprowadza dodatkowych egzaminów i badań predyspozycji.
 2. Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 3. Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe.
 4. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
 5. Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to język angielski, język niemiecki, język rosyjski. W przypadku zebrania się odpowiednio dużej grupy uczniów istnieje możliwość nauki języka francuskiego.
 6. Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna .
 7. Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów.

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content