Search
Close this search box.

Regulamin rekrutacji

Regulamin Rekrutacji 

Regulamin rekrutacji

zał. nr 1 – wniosek o przyjęcie do  do szkoły wraz z kwestionariuszem 

zał. nr 2 – pisemna zgoda rodzica na udział w próbach sprawności fizycznej – klasa mundurowa.

zał. nr 3 – pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy mundurowej

zał. nr_4 – orzeczenie lekarskie – klasa mundurowa

zał. nr_5 – opis próby sprawności fizycznej.

Dokumenty  w formacie PDF 
Istnieje możliwość wydrukowania lub pobrania dokumentów w szkole.
 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do szkoły /uczniów podanych w kwestionariuszu osobowym przez
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

• Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
• podanie danych (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, dane rodziców/opiekunów: imiona, nazwiska, dane kontaktowe) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły i wymagane przepisami prawa oświatowego;
• podane dane będą przetwarzane na podstawie aktualnych przepisów prawa o ochronie danych osobowych i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 );
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji;
• kontakt z inspektorem ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej odbywa się za pomocą poczty elektronicznej: iodo@lo-dabrowa.tarnow.pl;
• dane osobowe kandydatów przyjętych do szkoły/uczniów będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie o systemie oświaty;
• dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do szkoły będą przechowywane przez okres określony w przepisach o archiwizacji;
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
• odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskiwania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
• dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że na terenie placówki działa monitoring, który ma na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i uczniów oraz ochronę mienia.

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content