Search
Close this search box.

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

1 Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 1 Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej

Daty publikacji i aktualizacji witryny

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a) pochodzą z różnych źródeł,

b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail 1lo.dabrowa@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej znajduje się przy ulicy Piłsudskiego 44 i mieści się w 2 budynkach 2-kondygnacyjnych.

Do budynków prowadzi 6 wejść po schodach, w tym jedno z  podjazdem dla niepełnosprawnych prowadzące do nowej części budynku.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

Budynek nie posiada windy.

Wszystkie pomieszczenia dostępne dla Interesantów znajdują się na parterze budynku, (do którego prowadzi wejście po schodach) dając możliwość swobodnego poruszania się po całym parterze. Budynek posiada toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Parking posiada wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Po budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.

Wygląd strony

 1. Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące znajdującą się w lewym rogu w postaci symbolu osoby niepełnosprawnej,
 2. Umożliwia zmianę wielkości czcionki,
 3. Umożliwia zmianę kontrastu obiektów i elementów strony internetowej,
 4. Zawiera konsekwentną nawigację, która jest prosta i spójna,
 5. Poprawie wdrożone nagłówki na stronie głównej oraz w podstronach,
 6. Prawidłowo wdrożone i podkreślone odnośniki we wszystkich podstronach strony internetowej,
 7. Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny

Kontakt z urzędem

Kontakt z 1 Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Tarnowskiej możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail:  1lo.dabrowa@gmail.com
 2. Poprzez numer telefonu: 0-14 642-23-94 oraz fax: 0-14 642-27-61
 3. listownie na adres:
  I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Informacje uzupełniające

Nasz serwis został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

 – Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

– ONZ:

 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content