Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Przedmioty ustalone przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej, 
jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Wykaz_przedmiotów_2020_2021

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych czteroletniego liceum w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej na rok szkolny 2020/2021

Regulamin_rekrutacji_ILO_2020_2021

Z regulaminu:

1. Kandydaci do klas pierwszych składają w kolejności (według terminów określonych przez władze oświatowe):

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzoną kopię oryginału),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminów,
 • dwa zdjęcia,
 • podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 • wybór rozszerzeń,
 • kwestionariusz ucznia,
 • klauzulę informacyjną
 • zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka,
 • zgodę na publikację wizerunku dziecka,
 • oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii

ewentualnie:

 • oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • kserokopię opinii Poradni Psychologioczno Pedagogicznej,
 • kserokopię orzeczenia kształcenia specjalnym.

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce dokumenty rekrutacyjne.

2. Liceum nie przeprowadza dodatkowych egzaminów i badań predyspozycji.
3. Przedmioty ze świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej objęte punktacją określa Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
4. Sposób przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty określają władze oświatowe.
5. Liczbę oddziałów klas pierwszych określa organ prowadzący.
6. Podstawowe ukierunkowanie klas to: humanistyczne, matematyczno – informatyczne, matematyczno – geograficzne, biologiczno – chemiczne, biologiczno – geograficzne. W zależności od zainteresowania poszczególnymi ukierunkowaniami Liceum zastrzega sobie możliwość ich zmian.
7. Języki obce nowożytne nauczane w Liceum to język angielski, język niemiecki, język rosyjski. W przypadku zebrania się odpowiednio dużej grupy uczniów istnieje możliwość nauki języka francuskiego.
8. Listę kandydatów przyjętych do Liceum ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna .
9. Po zakończeniu prac Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę przyjętych, która jest wywieszona na tablicy ogłoszeń szkolnych. W określonych szczegółowymi przepisami terminach kandydat musi potwierdzić wolę podjęcia nauki w Liceum przez złożenie oryginałów.
10. Pozostałe warunki rekrutacji szczegółowo określa Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Regulamin rekrutacji LO dla dorosłych 2020 2021