Search
Close this search box.

Zapytanie ofertowe

1
ILO.26.1.2024 Dąbrowa Tarnowska, 24.01.2024 r.
Wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa instytucji: Powiat Dąbrowski w Dąbrowie Tarnowskiej
Nazwa Inwestora / Zamawiającego: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w
Dąbrowie Tarnowskiej
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Tel/Fax.. (014) 6422394 e-mail:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji
  projektowej – projektu architektoniczno budowlanego i technicznego wraz z koncepcją –
  dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa auli wraz z przebudową, rozbudową i
  nadbudową budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie
  Tarnowskiej”
  Opracowanie projektowe ma obejmować:
  a) Projekt koncepcyjny budowy auli szkolnej wraz z przebudową, rozbudową i
  nadbudową budynku szkoły wraz z infrastrukturą techniczną oraz projekt
  zagospodarowania terenu
  b) Projekt architektoniczno budowlany,
  c) Projekt techniczny/wykonawczy,
  d) W szczególności w/w projekty obejmują m.in.:
 1. Szczegółową lokalizację przewidzianego do zaprojektowania budynku przedstawia mapa
  stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
  Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z przyszłym miejscem realizacji przedmiotu
  niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie
  niezbędne informacje celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
  3
 2. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i normami, tj. w szczególności:
  a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.
  682 z późn. zm.)
  b) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.
  1478)
  c) Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach
  oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)
  d) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2022 r. poz. 2556)
  e) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),
  f) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
  sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
  budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021r.,
  Nr 2458),
  g) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
  h) Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
  potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240)
 3. Zakres zamówienia, obejmuje:
  a) Sporządzenie wizualizacji koncepcji architektonicznej,
  b) Sporządzenie i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji
  koniecznych do wykonania inwestycji (opinii, map, uzgodnień mapy itp.),
  c) Uzyskanie zgody wodno-prawnej jeżeli będzie wymagana,
  d) Uzyskanie decyzji środowiskowej jeżeli będzie wymagana,
  e) Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  f) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z wykonaniem jednej aktualizacji w razie
  zaistnienia takiej konieczności,
  g) Wykonanie przedmiaru robót,
  h) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji robót na czas wykonania prac
  budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji,
  i) Wykonanie projektu budowlanego,
  j) Wykonanie projektu wykonawczego – technicznego,
  k) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która
  będzie podstawą do opracowania projektów BIOZ, jeżeli przepisy wymagają
  sporządzenia takiej informacji,
  4
  l) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii i odstępstw w
  rozumieniu ustawy prawo budowlane niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu
  na realizację inwestycji drogowej,
  m) Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, załącznikami w celu
  uzyskania decyzji o zezwoleniu na budowę,
  n) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
 4. Materiały wskazane w pkt 4 zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej
  w 1 egzemplarzu oraz w wersji papierowej w 4 egzemplarzach.
 5. Wykonawca opatrzy w/w dokumentację w wykaz zawartości dokumentacji oraz pisemne
  oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi
  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2024 r.
  IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 6. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na realizację zamówienia na Formularzu
  ofertowym, stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 7. Wykonawca składając ofertę musi załączyć aktualny (nie starszy niż 6 miesięcy) odpis z
  właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
 8. Zamawiający odrzuca oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań określonych w
  niniejszym zapytaniu ofertowym.
  V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 9. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie koszty niezbędne do
  zrealizowania przedmiotu zamówienia, na którą składa ofertę. Oznacza to, że cena ta musi
  zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.
 10. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
  przecinku.
  VI. KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryterium oceny ofert stanowi cena (najniższa cena). Zamawiający zastrzega sobie
  możliwość unieważnienia postępowania i przeprowadzenia ponownego postępowania, w
  przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza
  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LUB WZÓR UMOWY
  Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie ze wzorem
  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  5
  VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
  Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa
  Tarnowska do dnia 5 lutego 2024. r. do godz. 15:00.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe ILO.26.1.2024 zał. nr 1 formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe ILO.26.1.2024 zał. nr 2 umowa

Zapytanie ofertowe ILO.26.1.2024 zał. nr 3  mapa zasadnicza

Zapytanie ofertowe ILO.26.1.2024 zał. nr 3 Decyzja UM_LICP mapy

Zapytanie ofertowe ILO.26.1.2024

Zapytanie ofertowe_zał. nr 1 formularz ofertowy (2)

Skip to content